TØI rapport
420/1999

 

Motorsyklers/mopeders synlighet

 

Alf Glad

 

 

 

Transportøkonomisk institutt
Stiftelsen
Norsk senter
for samferdsels-
forskning
 

Tittel: Motorsyklers/mopeders synlighet
Forfatter: Alf Glad

TØI rapport 420/1999
Oslo, februar 1999
38 sider
ISBN 82-480-0081-8
ISSN 0802-0175

Finansieringskilde: Vegdirektoratet

Prosjekt: 0-2432 Motorsyklers synlighet
Prosjektleder: Alf Glad
Kvalitetsansvarlig: Truls Vaa

Emneord:   Trafikksikkerhet
Motorsykkel
Moped
Synlighet
Tiltak

Sammendrag:
Motorsykler og mopeder har relativt flere ulykker i kryss enn biler. I kollisjonsulykker mellom motorsykler/mopeder og biler i kryss er bilførere klart overrepresentert som den skyldige part. Dette har blitt forklart med at bilførere har en tendens til å overse motorsykler/mopeder, men også andre forklaringer er blitt fremsatt. Bilførere kan overse motorsykler/mopeder fordi de har en form og farge som gjør at de går i ett med bakgrunnen (kamufleres). En annen forklaring er at bilførere er innstilt på å se etter biler og dermed overser motorsykler/mopeder selv om de er godt synlig. Det foreslås tiltak som kan gjøre motorsykler og mopeder mer iøyenfallende og som kan endre bilføreres innstilthet

 

Title: The visibility of motorcycles and mopeds
Author: Alf Glad

TØI report 420/1999
Oslo, February 1999
38 pages
ISBN 82-480-0081-8
ISSN 0802-0175

Financed by: Public Roads Administration

Project: 0-2432 The visibility of motorcycles
Project manager: Alf Glad
Quality manager: Truls Vaa

Key words:   Traffic safety
Motorcycle
Moped
Visibility
Measures

Summary:
MotorcycIes and mopeds are relatively more frequently involved in accidents in intersections than cars. In collisions between motorcycles/mopes and cars in intersections car drivers are overrepresented as the guilty party. One explanation of this overrepresentation is that drivers fail to notice motorcycles/mopeds, but other explanations have been offered. Drivers may fail to notice two-wheelers because they have a shape and colour that make them blend with the background (camouflaging). Another explanation is that drivers have a visual set for other cars and for that reason fail to notice two-wheelers even when they are clearly visible. It is recommended to introduce measures that may increase the conspicuity of two-wheelers and change the visual set of drivers.

Language of report: Norwegian


Rapporten kan bestilles fra:
Transportøkonomisk institutt, biblioteket,
Postboks 6110 Etterstad, 0602 Oslo
Telefon 22573800   Telefax 22570290
Pris kr 100,-
  The report can be ordered from:
Institute of Transport Economics, the library,
PO Box 6110 Etterstad, N-0602 Oslo, Norway
Telephone +47 22573800   Telefax +47 22570290
Price NOK 100,-

Copyright © Transportøkonomisk institutt, 1997
Denne publikasjonen er vernet i henhold til Åndsverkloven av 1961

Innhold

Forord
Sammendrag
Summary

Forord

Av ulykker som motorsykler og mopeder er innblandet i, forekommer en større andel i kryss enn det en finner for biler. En forklaring på denne forskjellen kan være at motorsykler/mopeder er mindre synlig enn biler og at bilførere derfor overser slike kjøretøy i kryssingssituasjoner.

Denne rapporten går gjennom litteratur som tar opp dette problemet og peker på forhold som kan forklare hvorfor bilførere overser motorsykler og mopeder og gir forslag til tiltak.

MC-rådet har fungert som prosjektkomité og bedømt og gitt råd i prosjektarbeidet.

I særlig grad takkes Morten Hansen i Norsk Motorcykkel Union for nyttige kommentarer og innspill.

I Vegdirektoratet har kontorleder Finn Harald Amundsen vært kontaktperson.

Ved Transportøkonomisk institutt har Alf Glad vært prosjektleder og har også skrevet rapporten.

Ass. avdelingsleder Arild Ragnøy har stått for kvalitetskontrollen.

Avdelingssekretær Jannicke Eble har stått for endelig tekstbehandling.

Oslo, februar 1999
TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT

Knut Østmoe
instituttsjef
Truls Vaa
forskningsleder

forside | innhold | forord

Sammendrag:
Motorsyklers/mopeders synlighet

Ulykker der to-hjulte kjøretøy er innblandet fordeler seg annerledes over ulykkestyper enn ulykker der bare biler er innblandet. To-hjulte kjøretøy har flere ulykker i forbindelse med kryss enn det en finner for biler. En har forsøkt å forklare denne forskjellen med at bilførere ikke "ser" to-hjulinger selv om disse er synlige.

Gjennom analyser av ulykkesdata har en forsøkt å teste denne hypotesen. I en omfattende australsk undersøkelse kartla de mulige årsaker til at bilister overså eller handlet feil overfor motorsykler. De kom fram til at for 21% av kollisjonsulykker mellom motorsykkel og bil hadde bilisten av uforklarlige grunner oversett motorsykkelen. I en annen australsk undersøkelse ble det antatt at en eventuell forskjell i synlighet mellom biler og motorsykler ville vise seg om dagen men ikke om natten siden både biler og motorsykler da brukte lys. Forholdet mellom dagrisiko og nattrisiko skulle derfor være høyere for motorsykler enn for biler. Sammenlikninger av risikodata viste ingen slik tendens og det ble konkludert med at motorsyklers synlighet har liten betydning for deres ulykkesrisiko.

I en annen type analyser ser en på skyldfordelingen i kollisjonsulykker mellom bil og to-hjuling. I kryssulykker der partene har kryssende kurs inn i krysset og der ene parten foretar en avsvinging foran et motgående kjøretøy, er bilførerne klart overrepresentert som skyldig part. Det samme resultatet får en i analyser av norske ulykkesdata (dødsulykker der to-hjuling er innblandet og data fra forsikringsselskap for kollisjonsulykker mellom bil og to-hjuling).

Skjevfordelingen av skyld kan imidlertid skyldes andre forhold enn at bilister overser to-hjulinger.

De alternative forklaringene er plausible, men mangler i stor grad empirisk støtte. En kan derfor ikke utelukke dårlig synlighet som en mulig forklaring på skjevfordelingen av skyld i kryssingsulykker.

Når bilister overser to-hjulinger skyldes det ikke at to-hjulingene ikke er sansbar (under terskelverdier for synssansen). En mer sannsynlig forklaring kan være at to-hjulingene har en form og lys- og fargesammensetning som gjør at de glir i ett med bakgrunnen, kamufleres. En annen mulig forklaring, er at bilførere er innstilt på å se etter biler og derfor ikke legger merke til to-hjulinger.

En kan motvirke bilføreres tendens til å overse to-hjulinger ved å gjøre disse siste mer iøyenfallende. I en rekke utenlandske undersøkelser har en sett på tiltak som en har antatt kunne øke to-hjulingers iøyenfallenhet. Selv om resultatene fra disse undersøkelsene er noe sprikende synes de å vise at bruk av ekstra kjørelys og bruk av fluorescerende farger på sykkel, klær og hjelm øker iøyenfallenheten.

Et aktuelt tiltak overfor motorsyklister og mopedister vil derfor være å få dem til å bruke ekstra kjørelys og fluorescerende farge på påkledningen. Det antas at en kan få en positiv effekt selv om ikke alle motorsyklister og mopedister tar i bruk slikt utstyr.

Bilføreres tendens til å overse to-hjulinger kan også motvirkes gjennom å endre bilførernes innstilthet. Denne kan endres ved å gjøre bilfører klar over at de har en tendens til å overse to-hjulinger og ved å peke på at kollisjoner med to-hjulinger nesten alltid gir mer alvorlige følger enn kollisjoner med andre biler. Informasjonen må vise hvor overrepresentert bilførere er som skyldig part i kollisjonsulykker mellom bil og to-hjuling i kryss og hvor mye mer alvorlig skadene er når en bil og en to-hjuling kolliderer enn når to biler kolliderer.

forside | innhold | sammendrag

Summary:
The visibility of motorcycles and mopeds

Compared to cars, motorcycles and mopeds are overinvolved in accident in intersections. A possible explanation for this overinvolvement is that car drivers fail to notice two-wheeled vehicles.

This hypothesis has been tested by analyses of accident data. An Australian study identified causes for collisions between cars and motorcycles and found that for 21 % of the collisions the car drivers had failed to notice the motorcycle for no apparent reason. In another Australian study it was argued that an eventual difference in conspicuity would show up in day time but not in night time because the use of lights in the dark hours would equalize the conspicuity. It was hypothesised that the ratio of day time risk to night time risk was higher for motorcycles than for cars. Analyses of accident and exposure data did not confirm this hypothesis and it was concluded that conspicuity was of minor importance for motorcycle accidents.

Another line of analyses focuses on who is the guilty party in collisions between cars and motorcycles. For intersection accidents, several foreign studies have shown that car drivers are overrepresented as the guilty party. The same tendency is seen in Norwegian accident data. This overrepresentation is seen as support for the hypothesis that drivers sometimes fail to notice motorcycles. However, other explanations have been offered.

Although these alternative explanations seem plausible, they are not supported by empirical evidence. Hence, failure to notice two-wheeled vehicles should not be excluded as a possible explanation for collisions between two-wheeled vehicles and cars in intersections.

When drivers fail to notice two-wheeled vehicles it is not because they are unable to sense these vehicles (below sensory threshold values). A more likely explanation is that these vehicles have an appearance (shape, colour and pattern) that make thern blend with the background (camouflage). Another possible explanation is that drivers because they have met cars far more frequently than twowheelers in intersections, have established a visual set for what-to-look-for (cars) and for that reason fail to notice two-wheeled vehicles.

The noticeability of two-wheelers may be improved by increasing their conspicuity. Studies indicate that the conspicuity of two-wheelers can be improved by using extra running lights and/or fluorescent colour on vehicle, dress and helmet.

Another way of improving the noticeability of two-wheelers is to change car drivers' visual set. This may be achieved by making drivers aware of their tendency to ignore two-wheelers and pointing to the fact that a collision with a twowheeler usually has far more serious consequences than a collision with another car.

front page | contents | summary