TØI
 
 

Blendingseffekter av fjernlys
på motorsykler i dagslys

 

Alf Glad
TØI rapport 521/2001

 

TØI rapport 521/2001
Forfatter: Alf Glad
Oslo 2001, 16 sider
   TØI report 521/2001
Author: Alf Glad
Oslo 2001, 16 pages Norwegian language

Sammendrag:

Blendingseffekter av fjernlys på motorsykler i dagslys

Summary:

Glare effects of high beam on motorcycles in daylight

I kollisjonsulykker mellom bil og motorsykkel og der kjøretøyene har kryssende kurs er det vanligvis bilføreren som har skyld i ulykken. En mulig grunn til dette er at bilføreren ikke legger merke til motorsykkelen. Dette kan skyldes at motorsykkelen har en form og farge som gjør at den lett går i ett med bakgrunnen og derfor er vanskelig å se. En annen forklaring kan være at bilførere er innstilt på å se etter andre biler og derfor ikke legger merke til motorsykler selv om de kan være rimelig godt synlige.

Som et tiltak for å gjøre motorsykler mer synlige er det foreslått å la motorsyklene kjøre med fjernlys som kjørelys om dagen. Et argument mot dette forslaget er at fjernlyset vil virke blendende på møtende trafikk og at dette kan skape farlige situasjoner. Denne undersøkelsen retter seg mot å klargjøre om bruk av fjernlys på motorsykler under dagslysforhold faktisk gir blendingseffekter som reduserer synsprestasjonene til møtende trafikanter.

Sju forsøkspersoner deltok i undersøkelsen. Tretti meter foran dem var det plassert testfigurer som ga mulighet til å måle synsskarphet og kontrastfølsomhet. 1,5 m til siden for testfigurene var det plassert en motorsykkellykt. Synsskarphet og kontrastfølsomhet ble målt når lykten var avslått, når nærlyset var tent og når fjernlyset var tent.

Resultatene viste at det ikke var noen forskjell verken for synsskarphet eller kontrastfølsomhet mellom de tre lysbetingelsene (avslått, nærlys, fjernlys). Dette tyder på at fjernlys på motorsykler under vanlige dagslysforhold ikke gir blendingseffekter som reduserer møtende føreres synsprestasjoner.

I tungt overskyet være eller i skumringslys kan en ikke utelukke at fjernlys vil gi blendingseffekter som kan være uheldig. Det er derfor viktig at motorsyklister som bruker fjernlys som kjørelys vurderer lysforholdene og skifter til nærlys når lysforholdene blir dårlige.

Tent fjernlys kan gjøre motorsykkelen og føreren mindre synlig fordi disse befinner seg helt inntil lyset. Dette kan redusere effekten av andre tiltak for å gjøre motorsykler mer synlig, som fluorescerende kåpe på sykkelen og klesdrakt på føreren.
 

At collisions at intersections between cars and motorcycles the car drivers are usually at fault. A possible explanation for this is that the car drivers do not "see" motorcycles, either because the shape and colour of motorcycles make them blend with the background and hard to see or the car drivers have a strong set to just notice other cars making them overlook motorcycles even though they are clearly visible.

As a measure to improve the motorcycles' visibility it has been suggeseted that motorcyclews may use the high beam during day time. An argument against this suggestion has been that the high beam may cause glare effects that may dangerously degrade the visual ability of other drivers. This study investigated the effects of a motorcycle headlight (light off, low beam on, high beam on) used in day light conditions on visual acuity and contrast sensitivity.

Seven persons participated as subjects (2 females and 5 males, 2 aged between 20 and 30 years, the rest between 40 and 60 years). The experiment took place on a parking ground in the shadow underneath a bridge. A motorcycle headlight and test figures were placed 30 metres in front of the subjects. The test figures were situated 1,5 metres to the right (seen form the subjects position) of the headlight. Both visual acuity and contrast sensitivity was measured for the headlight turned off, for the headlight on low beam and on high beam.

The results showed no difference between the headlight conditions on neither visual acuity nor contrast sensitivity. This indicates that motorcycles using the high beam in ordinary day light conditions do not degrade the visual abilities of oncoming drivers.

In low general illunination (heavy overcast weather, twilight) the use of the high beam may produce glare effects that negatively affect the visual abilities of other drivers. Motorcyclists using the high beam as a driving light should consider the light conditions carefully.

The high beam may reduce the visibility of the motorcycle and the motorcyclists due to the proximity to the headlight. This may render other measures to improve the visibility of motorcycles such as fluorescent colours on vehicle, helmet and dress less effective.